ÇEVRE ANALİZLERİ

Baca Gazı (Emisyon) Ölçümü

Emisyon ölçümleri içinde en dikkat çekeni baca gazı emisyon ölçümleridir. Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği çıkarılmıştır. Bu yönetmeliğin amacı, sanayi ve enerji üretim tesislerinin faaliyetleri sırasında havaya yayılan is, duman, gaz, buhar, toz ve aerosol halindeki emisyonları kontrol altında tutmaktır. Aynı zamanda insanları ve çevresini, kirlenmelerden doğacak tehlikelere karşı korumak, hava kirlenmesi yüzünden çevreye zarar veren olumsuz etkileri gidermek ve bu etkilerin ortaya çıkmasını engellemek hedeflenmiştir.
Yönetmelik esaslarına göre, mevcut işletmelerin, baca gazı emisyon ölçümlerinin, yönetmelikte belirtilen esaslara ve kriterlere uygun şekilde yapılması işletmelerin sorumluğu altındadır. Baca dışında emisyon yayan işletmeler de gerekli hesaplama yöntemlerini kullanarak saatlik kütlesel debileri tespit etmek zorundadırlar.
Bu sorumluluk sadece mevcut işletmeler açısından değil yeni kurulacak işletmeler açısından geçerlidir.
Emisyon iznine tabi olan işletmeler için sınır değerler ve uyulması gerekli esaslar, sözü edilen yönetmeliğin ekinde yer almaktadır.
Emisyon ölçümlerinde baca gazında CO (karbonmonoksit), CO2 (karbondioksit), O2 (oksijen), SO2 (kükürtdioksit), NO (nitrikoksid) ve NO2 (nitrojendioksid) değerlerine bakılmaktadır.
Yetkili laboratuvarlarda yapılan ölçüm çalışmalarında, yasal düzenlemeler yanı sıra ulusal ve uluslararası standartlar da dikkate alınmaktadır. İşte bunlardan birkaçı:
CO, O2, CO2 tayini için: TS ISO 12039 Sabit Kaynak Emisyonları Karbonmonoksit, Karbondioksit ve Oksijen Tayini - Otomatik Ölçme Sistemlerinin Performans Özellikleri ve Kalibrasyonu
SO2 tayini için: TS ISO 7935 Nokta Kaynak Emisyonları: Kükürtdioksitin Kütle Derişiminin Tayini - Otomatik Ölçme Metotlarının Performans Karakteristikleri
NOx, NO, NO2 tayini için: EPA CTM 022 Determination of Nitric Oxide, Nitrogen Dioxide And NOx Emissions From Stationary Combustion Sources By Electrochemical Analyzer