ÇEVRE ANALİZLERİ

Ortam Havasında Gaz Ölçümü

Hava kalitesi, emisyon, imisyon ve benzeri çevre kirliliği ölçümleri, ulusal veya uluslararası akreditasyon kuruluşların tarafından yetki verilen (akredite edilen) kuruluşlar ya da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından uygun bulunan laboratuvarlar tarafından gerçekleştirilmektedir.
İşyerlerinde, faailyet konusunda bağlı olarak, işin yapılması sırasında proses gereği bir takım gazlar açığa çıkabilir. Bu tür gazların ortama yayılmasını önlemek amacı ile işyeri yönetiminin etkili bir havalandırma sistemi kurmuş olması gerekmektedir. Aksi halde bu tür işyerlerinde, iş kazaları yaşanabilir veya bazı meslek hastalıkları ortaya çıkabilir. Bu tür beklenmedik olayların önüne geçmek için işyerlerinde, işyeri ortam havasında bulunan gazların ölçülmesi, analiz edilmesi ve takip edilmesi gerekmektedir.
Genel olarak kaynak ve boya işlerinin yapıldığı işletmelerde, dökümhanelerde veya benzer işyerlerinde zaman zaman bu tür problemler yaşanmaktadır. Yetkili laboratuvarlar, imisyon ölçümleri kapsamıdna ortam havasıda gaz ölçümü hizmetleri de vermektedir. Ölçümler sonunda hazırlanan raporda sonuçlar değerlendirilmekte ve alınması gerekli önlemler açıklanmaktadır.
Labortavarlar ölçüm hizmetlerini verirken, yasal düzenlemelerde açıklanan limit değerleri karşılayan ve ölçüm aralıklarına uygun geçerli yöntemler kullanmak zorundadır. Labortavarlar, ulusal veya uluslararası geçerli standartlara da uymak zorundadırlar.
Ortam havasında gaz ölçümü, çalışanların kimyasal maddelere maruz kalması yüzünden ortaya çıkacak meslek hastalıklarının önüne geçmek ve kimyasal maddelerden kaynaklanan risklere karşı gerekli önlemlerin alınması sağlamak açısından çok önemlidir. Bu ölçümleri yaptırmaktan, iş sağlığı ve güvenliği açısından işverenler sorumludurlar.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılan Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik ekinde Mesleki Maruziyet Sınır Değerleri verilmiştir (Ek-1). Ortam havasında gaz ölçümleri yapılırken laboratuvarlar bu sınır değerlerini esas alarak rapor düzenlemektedir.
Laboratuvarlar, bu çalışmalarında TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar standardına tabidirler.