ÇEVRE ANALİZLERİ

Su ve Atıksu Analizleri

2004 yılında Çevre ve Orman bakanlığı tarafından Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği yayınlanmıştır. Yönetmeliğin amacı ülkemizdeki yeraltı ve yerüstü su kaynaklarının varlıklarını korumak ve en etkin biçimde kullanılmasını sağlamaktır. Aynı şekilde suların kirlenmesinin önünde geçmek ve bu yöndeki çalışmaları sürdürülebilir kalkınma hedefleri ile uyumlu bir şekilde gerçekleştirmektir. Yönetmelik bu amaca ulaşmak üzere gerekli olan yasal ve teknik esasları açıklamaktadır.

Sözü edilen yönetmelik şu esasları kapsamaktadır:

Su ortamlarının kalite sınıflandırmaları ve kullanım amaçları
Su kalitesinin korunmasına yönelik planlama esasları ve yasakları
Atıksuların boşaltım ilkeleri ve boşaltım izni kriteleri
Atıksu altyapı tesisleri ile ilgili esaslar
Su kirliliğini önlemek amacı ile yapılacak denetim ve gözetim esasları
Çeşitli üretim ve tüketim faaliyetleri sonunda, fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik özellikler taşıyan ve katı, sıvı veya gaz halinde bulunan bir takım maddeler göllere, akarsulara, deniz sularına ve yeraltı sularına karışmaktadır. Bu karışım sonucunda da bu ortamların doğal yapılarını ve özelliklerini değiştirmekte, dolaylı veya doğrudan bir takım olumsuz zararlar yaratmakta ve bu ortamların kullanım potansiyelini kötü yönde etkilemektedir. Yönetmelik bu özellikteki maddeleri atık olarak tanımlamıştır.


Yönetmelik atıksuları ise şu şekilde tanımlamıştır:

Evlerde, sanayi tesislerinde, tarımsal alanlarda ve diğer kullanımlar sonucunda, kirlenene ve özelliklerini kısmen veya tamamen kaybeden sular
Maden ocakları ve cevher hazırlama tesislerinden kaynaklanan sular
Yapılaşmış şehir bölgelerinden, cadde, otopark ve benzeri alanlardan ve yağışların yüzey veya yeraltı akışa dönüşmesinden oluşan sular
Evlerden veya sanayi tesislerinden oluşan atıksuları toplayan kanalizasyon sistemleri ile atıksuların arıtıldığı ve arıtılmış atıksuların tamamen bertaraf edilmesinin sağlandığı sistem ve tesislere de atıksu altyapı tesisleri denmektedir.
Atıksu altyapı tesisleri, mahallin en büyük mülki amirinin bilgisi, denetimi ve gözetimi altında yapılmaktadır. Bu tesislerin inşasından, bakımından ve işletilmesinden büyükşehir belediyeleri veya belediyelerin su ve kanalizasyon idareleri sorumludurlar. Bu sorumluluk organize sanayi bölgelerinde organize sanayi bölgesi yönetimininde, küçük sanayi sitelerinde ise kooperatif başkanlıklarındadır.
Atıksu arıtımı çalışmaları, suların çeşitli kullanımlar sonucunda atıksu haline dönüşmesi sırasında kaybettikleri fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik özelliklerinin tamamını ya da bir kısmını geri kazanmak amacı ile yapılmaktadır. Ya da atıksuların boşaldıkları ortamın doğal fiziksel, kimyasal, bakteriyolojik ve ekolojik özelliklerini bozmayacak hale getirmek için yapılmaktadır.
Ulusal ve uluslararası akreditsasyon kuruluşlarından aldıkları yetkiye dayanarak çeşitli laboratuvarlar tarafından su ve atıksu ölçümleri gerçekleştirilmektedir. Bu ölçümlerin doğruluğu, güvenilirliği ve kalitesini sağlamak bakımından labortauvar ve kuruluşlar, kadrolarında eğitimli, deneyimli ve uzman mühendisler bulundurmaktadır.
Sözü edilen labortauvar ve kuruluşlar, bu çalışmalar kapsamında şu sayılan hizmetleri vermektedir:
Su ve atıksu numune alma
pH tayini
Fosfat fosforu tayini
Fenol tayini
Biyolojik oksijen ihtiyacı (BOİ) tayini
Tuzluluk tayini
Bulanıklık tayini
Sıcaklık tayini
Kimyasal oksijen ihtiyacı (KOİ) tayini
Florür tayini
Klorür tayini
Krom (Cr+6) tayini
Sülfat tayini
Sülfür tayini
Sülfit tayini
Renk tayini
Sertlik tayini
Aktif klor tayini
Alkalinite tayini
Ağır metal analizleri
Toplam alkalinite tayini
Çözünmüş oksijen tayini
Nitrat azotu tayini
Yağ ve gres tayini
Toplam fosfor tayini
Kjeldahl azotu tayini
Nitrit azotu tayini
Serbest klorür tayini
Askıda katı madde tayini
Toplam siyanür tayini
Amonyak azotu tayini
Çökebilen katı madde tayini
Çözünmüş katı madde tayini
Toplam katı madde tayini
Uçucu ve uçucu olmayan katı madde tayini
İletkenlik tayini
Havuz suyu analizleri
Akredite laboratuvarlar çalışmalarda, TS EN ISO/IEC 17025 standardına uygun hareket etmektedir.
Analizler
Ağır Metal Analizleri
Aktif Klor Tayini Ölçümü
Alkalinite Tayini Ölçümü
Amonyak Azotu Tayini
Askıda Katı Madde Tayini
Biyolojik Oksijen İhtiyacı (BOİ) Tayini Ölçümü
Bulanıklık Tayini Ölçümü
Çökebilen Katı Madde Tayini
Çözünmüş Katı Madde Tayini
Çözünmüş Oksijen Tayini Ölçümü
Deniz Suyu Analizleri
Fenol Tayini Ölçümü
Florür Tayini Ölçümü
Fosfat Fosforu Tayini Ölçümü
Havuz Suyu Analizleri
İçme Suyu Analizleri
İletkenlik Tayini
Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Tayini Ölçümü
Kjeldahl Azotu Tayini Ölçümü
Klorür Tayini Ölçümü
Krom (Cr+6) Tayini Ölçümü
Nitrat Azotu Tayini Ölçümü
Nitrit Azotu Tayini Ölçümü
pH Tayini Ölçümü
Renk Tayini Ölçümü
Serbest Klorür Tayini
Sertlik Tayini Ölçümü
Sıcaklık Tayini Ölçümü
Su ve Atıksu Numune Alma
Sülfat Tayini Ölçümü
Sülfit Tayini Ölçümü
Sülfür Tayini Ölçümü
Toplam Alkalinite Tayini Ölçümü
Toplam Fosfor Tayini Ölçümü
Toplam Katı Madde Tayini
Toplam Siyanür Tayini
Tuzluluk Tayini Ölçümü
Uçucu ve Uçucu Olmayan Katı Madde Tayini
Yağ ve Gres Tayini Ölçümü