GIDA ANALİZLERİ

Toplam Çözünmüş Katı Madde Analizi

Toplam katı madde dendiği zaman, filtre edilebilen ve filtre edilemeyen katı madde miktarlarının toplamı kasdedilmektedir. Filtre edilebilen katı maddelere çözünmüş katı madde denirken, filtre edilemeyen katı maddelere askıda katı madde denilmektedir. Toplam katı madde miktarı, alınan su örneği buharlaştırıldıktan ve 103-105 derecede etüvde kurutulduktan sonra sonra geriye kalan maddenin miktarıdır.
Doğal sularda ve atıksularda, çeşitli katı maddeler, askıda veya çözünmüş durumda bulunmaktadır. Katı maddeler arıtma sistemlerinde problemlere neden olmaktadır. Katı madde miktarı fazla olduğu zaman çökelmelere ve çok miktarda dip çamuru oluşturmaya başlamaktadır.
Çözünmüş ve çözünmemiş katı madde miktarını tespit etmek için filtrelenmiş ve filtrelenmemiş örnekler kullanılmaktadır. Sularda çözünmüş halde bulunan katı maddeler, anorganik tuzlardan ve organik maddelerden meydana gelmektedir. Çözünmemiş durumda bulunan katı maddeler iki türlüdür. Bir kısmı su içinde çökelemeyen ve askıda kalan katı maddelerdir. Bir kısmı ise kendi ağırlıkları ile çökelebilen katı maddelerdir. Atık sularda çökelebilen katı madde ölçüm ve analizleri yapılarak, çökeltme ünitesinin ne kadar bir hacme sahip olacağı belirlenmektedir.
Su içinde askıda kalan katı maddeler, filtre edilerek tespit edilmektedir. Filtre edilmemiş toplam katı maddeler ile filtre edilmiş toplam katı maddeler arasındaki fark, tahlil edilen su örneğindeki askıda katı madde miktarını vermektedir.
Nehirlerin kirlenmesini kontrol altına almak için yürütülen çalışmalarda, askıda katı maddeler miktarı, çökelebilir katı maddeler olarak dikkate alınmaktadır. Çünkü bu maddeler zaman içinde çökerek kimyasal ve biyolojik kirlenmeye neden olmaktadır.
Toplam katı madde miktarı, suyu yumuşatma işlemlerinde seçilecek yöntemi belirlemek açısından da önemlidir. Ayrıca biyolojik arıtmaya gidecek kirlilik yükünü hesaplamak için de askıda katı madde tayini yöntemine başvurulmaktadır. Bu şekilde tarafsız ve güvenilir sonuçlar elde edilmektedir.
Yetkili laboratuvarlarda toplam çözünmüş katı madde ölçümleri de yapılmaktadır ve bu çalışmalarda yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlar esas alınmaktadır.

TESTLER
WhatsApp