GIDA ANALİZLERİ

E. coli (EMS) ISO Metodu

Bir gıda ürününde E. coli arama ve sayım çalışmaları için kullanılan bütün standart yöntemler, koliform grup aranmasına yöneliktir. Bu yöntemler şu şekilde gruplandırılabilir: en muhtemel sayı yöntemi (EMS), katı besiyeri kullanılan yöntemler, hızlı sayım yöntemi ve membran filtrasyon yöntemi.
Genel olarak koliform grup veya fekal koliform grup bakteriler / escherichia coli sayımlarında en muhtemel sayı yöntemi (EMS) kullanılmaktadır. Bu yöntem üç adımda uygulanmaktadır. Birinci adımda koliform grup bakterilerin muhtemel sayıları belirlenmektedir. İkinci adımda koliformların kesin sayısı tespit edilmekte ve aynı anda farklı bir besiyerinde fekal koliformların sayısı belirlenmektedir. Üçüncü adımda ise escherichia coli sayısı belirlenmektedir.
Amerikan Halk Sağlığı Kuruluşu (APHA) tarafından, özellikle suların mikrobiyolojik analizinde kullanılmak üzere koliform grup / E. coli aranması için en muhtemel sayı yöntemini (EMS) önerilmektedir.
En muhtemel sayı yönteminde (EMS), ya da başka bir tanımlama ile 3’lü EMS yönteminde, ardışık üç seyreltiden sıvı besiyerlerine ekim yapılması, inkübasyon sonunda gelişme olanların pozitif olarak değerlendirilmesi ve istatistik yöntemlerle hazırlanan tablolardan yararlanarak analizi yapılan örnekteki sayının hesaplanması esastır.
Bu yöntemin en muhtemel sayı yöntemi olarak adlandırılması, yukarıda açıklandığı şekilde analiz örneğindeki mikroorganizma sayısının, istatistiki tablolardan yararlanılarak hesaplanıyor olmasıdır. Bu yönteme bilhassa az sayıda (örneğin 1 gramda 10’dan az sayıda) mikroorganizma içeren gıda maddelerinin mikrobiyel analizinde başvurulmaktadır. Eğer bir zorunluluk yoksa yüksek sayıda mikroorganizma içeren gıda maddelerinde bu yöntemi kullanılmamaktadır.
Gelişmiş laboratuvarlarda, mikrobiyolojik analizler çerçevesinde,
E. coli (EMS) ISO metodu ile çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalar sırasında dikkate alından standart şudur:
TS ISO 7251 Gıda ve hayvan yemleri mikrobiyolojisi - Muhtemel escherichia coli'nin belirlenmesi ve sayımı için yatay yöntem - En muhtemel sayı tekniği
Bu standart, sıvı besiyerine yapılan ekim ve önce 37 derecede, arkasından 44 derecede inkübasyondan sonra en muhtemel sayının hesaplanması ve muhtemel escherichia coli bakterisinin tespit edilmesi sayımına yönelik esasları kapsamaktadır.

TESTLER