GIDA ANALİZLERİ

İnkübasyon (Stabilite) (15 gün)

Mikrobiyoloji alanında inkübasyon aşaması, kültür elde etme işleminin son adımıdır. İnsanlarda hastalıklara neden olan mikroorganizmaların katı veya sıvı besiyerlerinde üremelerini ve çoğalmalarını sağlamak için, inkübasyon süresince gerekli olan nem, ısı, oksijen, karbondioksit ve benzer gereksinimleri karşılanmakta ve mikroorganizmaların kültürleri gerçekleştirilmektedir.
Mikroorganizmalar, yapılarına uygun farklı sıcaklık derecelerinde üremektedir. En iyi üreme gösterdikleri ,en düşük ve en yüksek sınırlar arasındaki ısı derecesine uygun ısı veya optimal ısı denmektedir. Eğer bu değerlerin altında kalınırsa, mikroorganizmaların hücre içindeki suyu kristalleşir, yoğunluk artar ve üreme durur. Ancak yine de bu mikroorganizmalar canlılıklarını korur. Uygun ısının üzerinde de üremeleri durur ve hatta ölmeye başlar. Mikroorganizmalar, bu ısı derecelerine göre üç çeşittir. Psikrofil bakteriler soğuk sever.
Bunlar soğukkanlı hayvanlarda ve balıklarda hastalık oluşturur. Mezofil bakteriler ılık sever. İnsanlarda hastalık yapanlar bunlardır. Termofil bakteriler ise sıcak sever. Sıcak su kaynaklarında ve hayvan gübrelerinde yaşar.
Mikroorganizmalar, gerekli besin maddelerini suda erimiş halde alabilirler. Eğer havadaki nem düşükse üremeleri bu yüzden düşer.
Mikroorganizmaların metabolizmaları enerji sağlamaları gerekmektedir.
Mikroorganizmalar oksijeni kullanıp kullanmamalarına göre aerob ve anaerob olarak temelde iki cinstir.
Aerob mikroorganizmaların üremeleri için havadaki oksijen yeterlidir. Anaerob mikroorganizmalar ise oksijenli ortamda üreyemezler, solunumları oksijensiz ortamda olur. Bir de hem oksijenli hem de oksijensiz ortamda üreyebilen fakültatif anaerob mikroorganizmalar vardır.
Yetkili laboratuvarlarda, mikrobiyolojik analizler kapsamında, 15 günlük inkübasyon (stabilite) çalışmaları yapılmaktadır. Bu çalışmalar sırasında ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından çıkarılan standartlara ve test yöntemlerine uyulmaktadır. Bu konuda başvurulan birkaç standart şunlardır:
TSE K 224 Su ürünleri - Balık kuluçka dolabı (inkübasyon kabini)
TS 9786 Yoğurt hazırlama (inkübasyon) arabaları

TESTLER