GIDA ANALİZLERİ

Koliform, Fekal Koliform, E. coli Tayini (EMS) (FDA BAM)

Koliform grubu bakteriler, escherichia coli ve fekal koliformların tespit edilmesi ve sayılması ile ilgili birçok yöntem bulunmaktadır. Bu yöntemleri esas olarak üç grupta toplamak mümkündür:
·
Sıvı besiyeri kullanılan En Muhtemel Sayı (EMS) yöntemi
·
Katı besiyeri kullanılan yöntemler
·
Membran filitrasyon yöntemleri
Günümüzde geleneksel olan bu yöntemlerin daha hassas, hızlı ve kolay sonuç vermesi için modifikasyon çalışmaları sürdürülmektedir. Bunlar yanında sadece toplam koliformlara özgü olmak üzere hızlı analiz yöntemleri de uygulanmaktadır.
Yerli ve yabancı standart analiz yöntemlerinde daha ziyade koliform grubu bakterilerin tespit edilmesinde en muhtemel sayı (EMS) yöntemi tercih edilmektedir. TS ISO 7251 standardında açıklanan yöntem ile koliform grubu bakteriler ile fekal koliform bakteriler 4 günde ve escherichia coli bakterileri 6 günde tespit edilmektedir. Uluslararası alanda geniş bir kullanım alanı bulan ve Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi tarafından geliştirilen yöntem ile escherichia coli bakterileri 10 günde tespit edilmektedir (FDA BAM - Food and Drug Administration, Bacteriological Analytical Manual). FDA tarafından kullanılan bu yöntem, ISO tarafından kullanılan bir önceki analiz yöntemidir.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 2011 yılında, Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği yayınlanmıştır. Bu yönetmelik, gıda maddelerinin mikrobiyolojik kriterlerini ve üretici firmaların uymaları gereken kuralları açıklamaktadır. Labortauvarlar bu yöntmelik esasaları gereğince test ve analiz çalışmalarını sürdürmektedir.
Yetkili laboratuvarlarda, mikrobiyolojik analizler kapsamında, FDA BAM yöntemi ile ve EMS yöntemleri ile koliform, fekal koliform, e. coli tayinine yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalar sırasında esas alınan standart şudur:
TS ISO 7251 Gıda ve hayvan yemleri mikrobiyolojisi - Muhtemel escherichia coli’nin belirlenmesi ve sayımı için yatay yöntem - En muhtemel sayı tekniği

TESTLER