GIDA ANALİZLERİ

Koliform Tayini (Katı Besiyerinde)

Koliform grubu bakteri sayımları yapılırken genel olarak gıda mikrobiyolojisi alanında En Muhtemel Sayı (EMS) yöntemi kullanılmaktadır. Bu yöntemin tercih edilmesindeki neden, gıda maddelerinde bulunmasına izin verilen koliform grubu bakterilerin sayısının, katı besiyeri kullanılan standart kültürel yöntemler ile tespit edilemeyecek kadar düşük olmasıdır. Yine de bazı araştırmalarda katı besiyeri kullanılmaktadır.
Gıda maddelerinin mikrobiyolojik analizleri yapılırken toplam koliform sayımı için en fazla tercih edilen katı besiyeri Violet Red Bile (VRB) Agar besiyeridir. Bunun yanında başka katı besiyerleri de bu amaçla kullanılmaktadır. Bilhassa hasar gören koliform bakterilerin katı besiyerinde sayımı için, analiz edilecek örnek Triptik Soy Agar besiyerine yayma yöntemi ile ekilmekte ve yaklaşık 10 dakika kadar sonra üzerine ikinci kat olarak VRB Agar besiyeri dökülmektedir.
Koliform bakteri analizlerinde katı besiyerlerinin kullanılmasında en büyük değerlendirme hatası, gelişen bakteri kolonilerinin tanımlanarak analiz edilen gıda maddesinin sağlığa uygun ya da sağlığa uygun değil şeklinde yorumlanmasıdır.
Mevcut yasal düzenlemelere göre, gıda maddelerinde insan sağlığı açısından zararlı bakterilerin bulunmaması gerekmektedir. Ancak yine yasal düzenlemeler En Muhtemel Sayı (EMS) yöntemi kullanılarak yapılan analizlerde belli sayıya kadar koliform bakteri bulunmasına izin vermektedir. Bu demektir ki insan sağlığı için uygun olmasa da bazı koliform bakterilerinin az sayıda bulunması kabul edilmektedir. Aslında Gıda Kodeksi’nde bu durum bir çelişkidir.
Yetkili laboratuvarlarda, mikrobiyolojik analizler kapsamında, katı besiyerinde koliform tayinine yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalar sırasında yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından çıkarılan standartlara ve test yöntemlerine uyulmaktadır. Dikkate alınan birkaç standart şunlardır:
TS ISO 4832 Gıda ve hayvan yemleri mikrobiyolojisi - Koliformların sayımı için yatay yöntem - Koloni sayım tekniği
TS EN ISO 9308-1 Su kalitesi - Escherichia coli ve koliform bakterilerin tespiti ve sayımı - Bölüm 1: Düşük bakterili zemin floralı sular için membranla süzme yöntemi

TESTLER