GIDA ANALİZLERİ

Mantar Sayımı Tayini

Mantarlar, çok çeşitli türleri olan makroskopik ve mikroskopik morfolojik karakterlere sahip mikrobiyolojik organizmalardır. Bu yüzden özellikle patojenik mantarları birbirlerinden ayırırken sadece bir iki özellikleri ile değil başka diğer özelliklerini de dikkate almak gerekmektedir.
Mantarların büyük bir kısmı, küfler gibi ipliksi yapıya sahiptir. Bir kısmı ise mayalar gibi peltemsi bir üreme şekli göstermektedir. Mikrobiyolojik çalışmalarda mantarlar esas olarak, üç ana başlık altında ele alınmaktadır: Mayalar, küfler ve dimorfik mantarlar.
Mayalar tek hücreli mantarlar grubuna girmektedir. Bunlar tomurcuklanarak üremektedir. Topluluk halinde macun görüntüsü veren koloniler oluşturmaktadır. Kolonileri genelde bakteri kolonilerine benzemektedir.
Küfler çok hücreli mantarlar grubuna girmektedir. İpliksi yapıda olan küflerin ana yapısı hiflerdir. Küf kolonileri pamuksu ve kadifemsi bir yüzey oluşturmaktadır.
Dimorfik mantarlar ise çevre koşullarına bağlı olarak maya veya küf formunda bulunmaktadır. 37 derece ve insan vücudunda maya formunda, doğal ortam ve oda sıcaklığında k
ü
f formunda bulunmaktadır.
Mantar kolonileri genel olarak hifa adı verilen, ince, uzun ve saydam mikroskopik iplikçiklerden oluşmaktadır. Bu iplikçiklerin boyları türlere göre değişmektedir. Hifalar biraraya gelerek bir topluluk oluşturmaktadır (miselyum).
Mantarlar toprakta ve sularda yaygın olarak bulunmaktadır. Bugüne kadar yüz binin üzerinde mantar türü tespit edilmiştir. Bunların arasında patojen özellik gösteren tür sayısı 150 civarındadır. Aynı bakterilerde olduğu gibi mantarlar da iki kelime ile isimlendirilmektedir. Bunlardan birinci kelime mantarın cinsini, ikinci kelime ise mantarın türünü ifade etmektedir.
Mantarlar konusunda bilimsel çalışmalar son yüzyılda büyük ilerleme göstermiştir. Ancak bir kısım mantarların özellikleri yüzyıllardır bilinmektedir. Ekmek hamurunun kabarmasında, bira üretiminde ve şarap yapımında mantarlar hep kullanılmıştır.
Gelişmiş laboratuvarlarda, mikrobiyolojik analizler kapsamında mantar sayımı tayinine yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalar sırasında yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlar esas alınmaktadır.

TESTLER