İSG ANALİZLERİ

İç Ortam Ölçümleri

İş kazaları, yasal düzenlemelerin belirttiğine göre, aşağıda sayılan durumlardan birinde oluşan ve çalışanlara o esnada yada daha sonrasında ruhsal yada bedensel oalrak zarar veren bir durumdur.

Çalışaların işyerinde bulunduğu sırada,
İşveren tarafından yürütülmekte olan iş yüzünden,
Çalışaların işveren tarafından görevli olarak başka bir yere gönderilmesi yüzünden asıl işlerini yapmadan geçen zamanda,
Kadın çalışanların çocuğuna süt vermek için ayrılan süre içinde,
Çalışanların, işveren tarafından temin edilen bir araçla işin yapıldığı yere toplu olarak götürülüp getirilmesi sırasında,

Konuyla ilgili bakanlık 2012 yılında İş Güvenliği ve Sağlığı kanunuyla işveren ve işçilerin yasal görevi yetki, hak, yükümlülük ve sorumluluklarını belirtmiştir.

Belirtilen kanunun kapsamına girmeyen olaylar şu şekildedir;

Fabrika, bakım merkezi, dikimevi ve benzeri işyerlerinde çalışanlar hariç, askeri birlikler, kolluk kolluk kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı faaliyetleri
Afet ve acil durum ünitelerinin faaliyetleri
Ev hizmetleri
Kendi adına mal ve hizmet üretimi yapan ve yanlarında başka bir çalışan kullanmayan kişiler
Hükümlü ve tutuklular için, iyileştirme çalışmaları kapsamında yürütülen, meslek edindirme faaliyetleri

Kanun gereğince işverenler yükümlülüklerini yerine getirirken, risklerden korunmaya yönelik şu ilkeleri göz önünde bulundurmak zorundadır:

Risklerden kaçınmak
Kaçınılması mümkün olmayan riskleri ölçümlemek ve analiz etmek
Risklerle kaynağında mücadele etmek
Yapılan işin çalışanlara uygun hale getirilmesi için çalışma ortamının, iş ekipmanlarının, çalışma şeklinin ve yöntemlerinin seçiminde özen göstermek
Bilhassa tekdüze çalışma ve üretim temposu gerektiren işlerde, işin çalışanların sağlık ve güvenliğine olumsuz etkilerini önlemek ya da bu etkileri en aza indirmek
Teknik gelişmeleri takip etmek ve uyum sağlamak
Tehlikeli olan işleri, tehlikesiz veya daha az tehlikeli olanlarla değiştirmek
Teknoloji kullanımı, iş dağılımı, çalışma koşulları, sosyal ilişkiler ve çalışma ortamına yönelik faktörlerin etkilerini içeren bir önleme politikası geliştirmek
Toplu korunma önlemlerine, kişisel korunma önlemlerine nazaran öncelik vermek
Çalışanlara yeteneklerine ve becerilerine uygun işler vermek

Bu noktada işverenler açısından tehlike sınıfılarının belirlenmesi ve risk değerlendirme, kontrol, ölçüm ve araştırma çalışmalarının yapılması önemli olmaktadır. İşyeri tehlike sınıfları 2012 yılında yayınlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Tehlike Sınıfları Listesi Tebliği esaslarına göre belirlenmektedir. İşyeri tehlike sınıflarının tespit edilirken, işyerinde yapılan asıl iş dikkate alınmaktadır.

Risk değerlendirme, kontrol, ölçüm ve araştırma çalışmalarına gelince. İşveren, iş sağlığı ve güvenliğinın sağlamak için işyerinde risk değerlendirme çalışması yapmak veya yaptırmak zorundadır. Risk değerlendirme çalışmasında şu sayılan faktörler mutlaka dikkate alınmalıdır:

Belli risklerden etkilenecek çalışanların durumu
Kullanılan iş ekipmanı ile kimyasal madde ve ürünlerin seçimi
İşyerinin yerleşim düzeni

Genç, yaşlı, gebe, emzikli ya da engelli gibi özel uygulama gerektiren gruplar ile kadın çalışanların durumu

Yasa gereğince işverenler, yapılan risk değerlendirmesi sonuçlarına bağlı olarak gerekli iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alacak ve kullanılması gereken koruyucu malzemeleri belirleyecektir. Alınacak bu önlemler, çalışma şekilleri ve üretim yöntemleri ile çalışanların sağlık ve güvenlik açısından korunma düzeyleri yükselecektir. İşverenler bunu sağlamak için de gerek çalışma ortamına ve gerekse çalışanların bu ortamda maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik olarak bir takım kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmasını sağlamak zorundadır. Bu çerçevede yapılacak çalışmaların bir kısmı şu şekildedir:

Gürültü ölçümü
Titreşim ölçümü
Termal konfor ölçümü
Aydınlatma ölçümü
Toz ölçümü
Ağır metal ölçümü
İnorganik asit ölçümü
Uçucu Organik Bileşikler (VOC) ölçümü
Toksik gaz ölçümü
Ortam toz ölçümü (PM1, PM2.5, PM5, PM10)
Solunabilir toplam toz ölçümü
Silis ölçümü
Elektromanyetik alan ölçümü
İç ortam hava kalitesi ölçümleri