İSG ANALİZLERİ

Kişisel Maruziyet Ölçümleri

2012 yılının Haziran ayında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş sağlığı ve güvenliğinin temin edilmesi, mevcut sağlık şartlarının iyileştirilmesi içi n hem işverenler, hem de çalışanlara yönelik olarak düzenlediği İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 'nu yayınlamıştır.

Yayınlanan kanundaki yasalar gereğince, işverenler, çalışanın sağlığına ve güvenliğine tehdit oluşturacak unsurları ortadan kaldırmalıdırlar.
Bunun yanı sıra alınan önlemlere uyulup uyulmadığını izlemek, takip etmek ve denetlemekle yükümlüdürler.Özetle işverenler risklerden kaçınmak, kaçınılması mümkün olmayan riskleri analiz etmek ve riskler ile kaynağında mücadele etmek zorundadırlar.

İşverenler, çalışanların faaliyetler sırasında çeşitli şekillerde maruziyete uğramalarının da önüne geçmek durumundadır. Yasal düzenlemelerde maruziyet konusunda iki farklı kavram bulunmaktadır:

Maruziyet eylem değeri, aşılması durumda, çalışanın bu yüzden zarar görmesine neden olacak risklerin kontrol altına alınmasını gerektiren değeri ifade etmektedir.

Maruziyet sınır değeri ise, çalışanların bu değer üzerinde kesinlikle maruz kalmamaları gereken değeri ifade etmektedir.

Maruziyetler çok çeşitli şekillerde ortaya çıkabilir. Genel olarak ölçülmesi ve analiz edilmesi gereken maruziyet şekilleri şunlardır:

İş hijyeni ölçümleri
Gürültü maruziyeti ölçümü
Titreşim maruziyeti (el, kol ve tüm vücut) ölçümü
Toplam toz maruziyeti ölçümü
Solunabilir toz maruziyeti ölçümü
Ağır metal maruziyeti ölçümü
Silis maruziyeti ölçümü
Uçucu organik bileşikler (VOC) maruziyeti ölçümü
Kimyasal gaz ve buhar maruziyeti ölçümü
Isı baskısı ölçümleri
Soğuk ortam ölçümleri

Yukarıda sıralanan bütün maruziyet çeşitlerinde çalışanların, maruziyetin derecesine bağlı olarak sağlık sorunları yaşaması söz konusudur. Bu nedenle işletmelerin yaptıracakları risk değerlendirmesi sonuçları çok önemlidir. Bu çalışmada dikkate alınması gereken unsurlar şunlardır:
Çalışanlar çalışma ortamında hangi riskler ile karşı karşıyadır?
Çalışanların kullanılacakları iş ekipmanları doğru seçilmiş midir?
Çalışma ortamı yeterinde tertipli ve düzenli midir?

Yaşlı, genç, engelli ve emziren çalışanlar gibi özel muamele gerektiren gruplar yapılmış ve kadın çalışanların durumu dikkate alınmış mıdır?

İşletmeler, risk değerlendirmesi sırasında yapılacak kontrol, ölçüm ve araştırma sonuçlarına göre hangi iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin alınacağına ve çalışanların hangi koruyucu donanım veya ekipmanları kullanacağına karar verecektir.

İşyerlerinde uygulanmasına karar verilen iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları, üretim yöntemleri ve çalışma şekilleri dikkate alınarak işletmenin organizasyonu içinde her kademede uygulanabilir nitelikte olmalıdır.

İşletmeler, iş sağlığı ve güvenliği yönünden çalışanların çalışma ortamında maruz kaldığı risklerin tespit edilmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmasını sağlamakla yükümlüdür.

Bu çalışmaların tamamı, ulusal veya uluslararası akreditasyon kuruluşlarından aldıkları yetkiye dayanarak test, ölçüm ve analiz hizmetleri veren laboratuvarlar tarafından yerine getirilmektedir. Bu laboratuvarlar, çalışmalarını, TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar standardı esaslarına uygun gerçekleştirmektedir.

Kişisel maruziyet sınır değerleri ve yasal düzenlemeleri konusunda yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından geliştirilen standartlar bulunmaktadır ve ilgili laboratuvar çalışmalarımız bu kriterlere ve standartlara uyarak yapılmaktadır.