TEKSTİL TESTLERİ

Kimyasal ve Ekolojik Testler

Üretimde kullanılan çeşitli malzemeler ve kimyasallar, tekstil ürünlerinin kullanımı sırasında insan sağlığına ve doğa koşullarına olumsuz etkiler oluşturmaktadır. Boya işlemlerinde kullanılan boya maddesi başta olmak üzere bitim işlemleri sırasında uygulanan apre esnasında çok sayıda kimyasal madde kullanılmaktadır. Bu maddeler yetişkinlerden çok daha fazla çocuklara zarar vermektedir. Bu zararlı etkileri yok etmek veya en düşük seviyeye çekebilmek için, Avrupa Birliği tarafından bir dizi direktifler çıkarılmakta, üretim faaliyetlerine bir takım kriterler ve belli koşullar getirilmekte, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından standartlar oluşturulmaktadır.


Bu gelişmeler paralelinde ülkemizde gerekli yasal düzenlemeler yapılmakta ve Türk Standartları Enstitüsü tarafından belli standartlar yayınlanmaktadır.
Tekstil sektöründe, haslık testleri, fiziksel testler, mikrobiyoloji testleri, spesifik testler ve yanmazlık testleri yanından kimyasal ve ekolojik testler de akredite laboratuvarlar tarafından gerçekleştirilmektedir.
Kimyasal ve ekolojik testler olarak gerçekleştirilen ölçüm, test ve analiz çalışmalarının bir kısmı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.


Kimyasal ve Ekolojik Testler


Ekstrakte edilebilen ağır metaller - Asidik ter çözeltisinde
Kalaylı organik bileşikler testi
Toksik ağır metaller
Koku testi
Toplam kurşun miktarı
BHT içeriğinin tayini
Kurşun tayini - Çocuk metal aksesuarları ve metal ürünleri
Fitalatlar
Kurşun tayini - Metal olmayan çocuk aksesuarları
Dimethyl Fumarate (DMF ve DMFA) Testleri
Krom (VI) Tayini
TCMTB testi
Plastiklerde kadmiyum tayini
Alkilfenoller (AP) ve alkilfenol etoksilatlar (APEO)
Nikel miktarı tayini
Perflorlanmış tensidler (PFOS ve PFOA)
Nikel spot
Bifenol-A tayini
Yasaklı azo boyar maddeler (pamuk ve polyester hariç sentetikler)
Triklosan tayini
Yasaklı azo boyar maddeler (polyester için)
Volatile organic compounds (uçucu organik maddeler) tayini
Aminoazobenzol tayini
Poliaromatik hidrokarbonların (PAH) tayini
Primer aromatik aminlerin tayini
Azo boyar madde testi
Oyuncak güvenliliği - Parmak boyaları
Kanserojen madde testi
Alerjik dispers boyar maddeler tayini
Yanmazlık apresi
Kanserojen dispers boya maddeler tayini
Vinyl chloride tayini
Klorfenoller (PCP - TCP - TECP)
Elyaf kompozisyonu tayini
O-Fenilfenol tayini
Elyaf analizi ve kalitatif değerlendirme
Pestisitler
Yağ oranı tayini
Poliklorlu bifeniller
Lif numarası tayini
Klorlu organik taşıyıcılar
Lif sayısı tayini
Formaldehit tayini
Nem oranı tayini
Kozmetiklerde serbest formaldehit tayini
Pamukta merserizasyon
Formaldehit spot testleri
PVC tayini
pH değeri
Su kalitesi - Toplam kalsiyum ve magnezyum tayini - EDTA titrimetrik method
Pigmentler ve dolgu maddeleri için sulu süspansyonun pH değeri
Pigmentler ve dolgu madeleri için sulu bir süspansiyonun pH değerinin tayini
pH spot - Fischer çözeltisi
Biyositler


Tekstil sektöründe güvenilir ve kaliteli ürünler elde etmek için üretim süreçlerinin sürekli denetim altında tutulması gerekmektedir. Bu denetimler üç noktada yoğunlaşır: insan, makine ve malzeme.
İnsan gücü, makineleri çalıştıran, bakımlarını yapan ve malzemeleri kullanan bir faktördür. Makine ve malzemelerin etkin ve verimli kullanılması için, çalışanların eğitilmesi ve denetlenmesi gerekmektedir. Makineler, işletmenin yatırım konusudur. Amaca uygun makinelerin seçilmesi çalıştırılması ve bakımlarının düzenli bir şekilde yapılması gerekmektedir. Malzemeler ise üretim için en önemli faktördür. Ham madenin ve malzemelerin, üretim için en uygun özellikte olması, ucuza temin edilmesi ve yerinde ve yeterli miktarlarda kullanılması bir zorunluluktur. Burada en önemli nokta malzemenin yerinde ve yeterli kullanılması konusudur. Neticede tekstil ürünlerinin üretilmesi sırasında doğaya zarar verilmemesi ve kullanımları sırasında insan sağlığı için tehlike yaratmaması gerekmektedir.
Bunun için üretimde en son teknolojik makinelerin kullanılması yanında, gerek uygulanan yöntemler ve gerekse yasal düzenlemeler ve yayınlanmış standartlara uygun faaliyet gösterilmesi büyük önem taşımaktadır. Yetkili laboratuvarlar tarafından gerçekleştirilen ölçüm ve test çalışmalarına bu nedenle ihtiyaç bulunmaktadır.

Analizler
Alerjik Dispers Boyar Maddeler Tayini
Alkilfenoller (AP) ve Alkilfenol Etoksilatlar (APEO)
Aminoazobenzol Tayini
Azo Boyar Madde Testi
BHT İçeriğinin Tayini
Bisfenol-A Tayini
Biyositler
Dimethyl Fumarate (DMF, DMFU ve DMFA) Testleri
Ekstrakte Edilebilen Ağır Metaller - Asidik Ter Çözeltisinde
Elyaf Analizi ve Kalitatif Değerlendirme
Elyaf Kompozisyonu Tayini
Fitalat (Ftalat) Testi ve Analizi
Formaldehit Spot Testleri
Formaldehit Tayini
Kalaylı Organik Bileşikler Testi
Kanserojen Dispers Boyar Maddeler Tayini
Kanserojen Madde Testi
Klorfenoller (PCP - TCP - TECP)
Klorlu Organik Taşıyıcılar
Koku Testi
Kozmetiklerde Serbest Formaldehit Tayini
Krom (VI) Tayini
Kurşun Tayini - Çocuk Metal Aksesuarları ve Metal Ürünleri
Kurşun Tayini - Metal Olmayan Çocuk Aksesuarları
Lif Numarası Tayini
Lif Sayısı Tayini
Nem Oranı Tayini
Nikel Miktarı Tayini
Nikel Spot Tayini
O-Fenilfenol Tayini
Oyuncak Güvenliği - Parmak Boyaları
Pamukta Merserizasyon
Perflorlanmış Tensidler (PFOS ve PFOA)
Pestisitler
pH Değeri
pH Spot - Fischer Çözeltisi
Pigmentler ve Dolgu Maddeleri İçin Sulu Süspansyonun pH Değeri
Pigmentler ve Dolgu Madeleri İçin Sulu Bir Süspansiyonun pH Değerinin Tayini
Plastiklerde Kadmiyum Tayini
Poliaromatik Hidrokarbonların (PAH) Tayini
Poliklorlu Bifeniller
Primer Aromatik Aminlerin Tayini
PVC Tayini
Su Kalitesi - Toplam Kalsiyum ve Magnezyum Tayini - EDTA Titrimetrik Method
TCMTB Testi
Toksik Ağır Metaller
Toplam Kurşun Miktarı
Triklosan Tayini
Vinyl Chloride Tayini
Volatile Organic Compounds (Uçucu Organik Maddeler) Tayini
Yağ Oranı Tayini
Yanmazlık Apresi
Yasaklı Azo Boyar Maddeler (Pamuk ve Polyester Hariç Sentetikler)
Yasaklı Azo Boyar Maddeler (Polyester İçin)

TESTLER