TEKSTİL TESTLERİ

Ekstrakte Edilebilen Ağır Metaller - Asidik Ter Çözeltisinde

Bugün yaşanan çevre problemleri ve doğal dengenin bozulması, insan ve hayvan sağlığını tehdit eden en büyük tehlikelerin başında gelmektedir. Tekstil sektöründe de çeşitli aşamalarda bir takım kimyasal maddelerin kullanıldığı düşünülürse, bu ürünlerde de ağır metal birikimi önemli bir sorun olmaktadır. Ağır metallerin, boya işlemlerinde veya apre işlemleri sırasında yüksek miktarda kullanılması, çok ciddi sağlık problemlerinin ortaya çıkmasına neden olabilmektedir.
Ağır metallerin birer kirletici olarak en önemli kaynağı sanayi sektörüdür. Endüstriyel kirlenmenin yanında havaya yayılan egzoz gazları da ağır metal kirliliğine yol açmaktadır. Bu arada tarımsal üretimde kullanılan pestisitler, ticari gübreler, çeşitli hormonlar ve toprak düzenleyicileri de ağır metal kirliliğine sebep olmaktadır.
Ağır metaller, yapısında metalik özellikler gösteren elementlerden oluşmaktadır. Bu gruba bazı yarı metaller, lantanitler, aktinitler ve geçiş metalleri girmektedir. Bu elementlerin bir kısmı yoğunluklarına, bir kısmı atomik sayılarına veya atomik ağırlıklarına, bir kısmı kimyasal özelliklerine ya da zehirleyici özelliklerine bağlı olarak tanımlanmaktadır.
Ekstrakte işlemi, kimya alanında bir saflaştırma işlemi değil, bir ayrıştırma işlemidir. Bu işlemde bir çözelti içinde bulunan organik madde, bu maddeyi çözen ancak çözelti ile karışmayan bir başka organik madde yardımı ile ayrıştırılmaktadır. Bir kısım ağır metaller bu yoldan ekstrakte edilebilmektedir.
Yerli veya yabancı akreditasyon kuruluşlarından akredite olan laboratuvarlar, kimyasal ve ekolojik test çalışmaları arasında ter çözeltisinde ekstrakte edilen ağır metaller analizlerini gerçekleştirmektedir. Bu analiz çalışmalarında şu standart esasları dikkate alınmaktadır:
DIN 54233-3 Tekstil testleri - Metallerin belirlenmesi - Bölüm 3: Asit sentetik perspirasyon çözücü ile çıkaran metallerin belirlenmesi
Bu standart Alman Standartlar Enstitüsü (Deutsches Institut für Normung, DIN) tarafından geliştirilmiştir.

TESTLER