TEKSTİL TESTLERİ

Su Kalitesi - Toplam Kalsiyum ve Magnezyum Tayini - EDTA Titrimetrik Method

İçme suları, yeraltı suları veya yüzey sularının sertliği, içinde bulunan kalsiyum veya magnezyum tuzlarından ileri gelmektedir. Sertlik, suyun sabunu çökeltme kapasitesine denmektedir. Esas olarak sabun, suda her zaman bulunan kalsiyum ve magnezyum iyonları tarafından kolayca çökeltilir. Ancak bu çökeltme işlemi, aynı zamanda demir, alüminyum, manganez ve çinko gibi değerli metaller ve hidrojen iyonları tarafından gerçekleştirilmektedir. Kimyada sertlik, kalsiyum ve magnezyum iyonlarının, kalsiyum karbonat cinsinden miktarları olarak ifade edilmektedir.
Kalsiyum ve magnezyum bikarbonatları suların geçici sertliklerini, bu elementlerin klorür, fosfat, nitrat, sülfat ve silikatları ise suların kalıcı sertiklerini göstermektedir.
Geçici sertlik bikarbonatlardan kaynaklandığı için, sular kaynatıldığı zaman kolayca giderilmektedir. Ancak kalıcı sertlik kalsiyum ve magnezyum sülfat ve klorürden kaynaklandığı için, sular kaynatılsa da sertlik giderilmiş olmaz.
Sert suların tekstil sektöründeki önemi, kumaşların ömrünü azaltması ve yıpranmalarına neden olmasıdır.
Suyun kalitesini belirlemek açısından sudaki kalsiyum tayini için kullanılan atomik absorbsiyon yöntemi hassas bir yöntemidir. Bunun yanında EDTA titrimetrik yöntemi de uygulamalarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu yöntem basit ve hızlıdır.
EDTA (Etilendiamin tetra asetik asit veya onun tuzları), kalsiyum ve magnezyum içeren suya ilave ediidiği zaman önce kalsiyum ile birleşirler. pH değeri yeterince yüksekse kalsiyum kısa sürede EDTA yöntemi ile tayin edilebilir. Çünkü pH değeri yüksekse magnezyum, magnezyum hidroksit olarak çökelir.
Yetkili laboratuvarlarda,
su kalitesini tespit amacı ile toplam kalsiyum ve magnezyum tayin analizleri de yapılmaktadır. Bu çalışmalar sırasında esas alınan standart şudur:
TS 4474 ISO 6059 Su kalitesi - Kalsiyum ve magnezyum toplamının tayini – EDTA titrimetrik metot
Bu standart, etilendiamin tetra asetik (EDTA) maddesi kullanılarak içme suları, yeraltı suları ve yüzey sularında bulunan magnezyum ve kalsiyum derişimleri toplamının titrimetrik yöntem ile tespit edilmesini kapsamaktadır.

TESTLER