TEKSTİL TESTLERİ

Yanmazlık Testleri

Tekstil sektöründe üretilen ürünlerin büyük bölümü organik yapıda olduğundan dolayı yanma özelliği çok yüksek bileşenler içerirler. Her alanda en tehlikeli konulardan biri olan yangın, tekstil sektöründe daha da titiz yaklaşılması gereken bir olaydır.

Tekstil ürünlerinin içinde bulunduğumuz çağda ısı ve alevden koruyucu özelliklerde üretilmesi bir gereklilik halini almıştır.
Tekstil sektöründe kullanılan yanmaz kumaşlar, ısıya ve aşınmaya yüksek derecede dayanıklılık göstermekte ve maliyet açısından çok da ürkütücü olmamaktadır. Gerek dokuma ve gerekse kullanım bakımından bu kumaşlar konforlu ve güvenilirdir, aynı zamanda uygulaması çok kolaydır.
Yüsek ısıya dirençli olan yanmaz kumaşlar güvenliğin en üst seviyede tutulması gereken birçok iş kolunda kullanılmaktadır. Elektrik yalıtımı çok iyidir, çok fazla toz tutmaz ve birçok dokuma şekli vardır.
Kullanım alanlarına göre çok farklı özelliklerde üretilen bu kumaşlar için, çok farklı yanmazlık testleri gerekmektedir. Yetkili laboratuvarlarda gerçekleştirilen bu testlerin başlıacaları şunlardır:
Mobilya testleri
Oturma yerleri için döşenmiş kompozitlerin sigara malzemeleri ile tutuşabilirliği
Oturma yerleri için döşenmiş kompozitlerin alev kaynakları ile tutuşabilirliği
Mobilya
Döşenmiş yatak tabanları ve döşeklerin yanabilirliği - Part 1 (İçin için yanan sigara)
Döşenmiş yatak tabanları ve döşeklerin yanabilirliği - Part 2 (Kibrit ateşi eş değeri)
Döşeme ile kaplanmış mobilyanın yanabilirliği - Part 1 (İçin için yanan sigara)
Döşeme ile kaplanmış mobilyanın yanabilirliği - Part 2 (Kibrit ateşi eş değeri)
Yatak malzemelerinin tutuşabilirliğinin değerlendirilmesi
Tutuşma kaynağı, için için yanan sigara
Tutuşma kaynağı, kibrit alevi eş değeri
Yataklar, divanlar ve yatak bazalarının tutuşma dayanımı için şartname
İngiltere gece giysileri yanmazlık testi
Çocuk yatak kıyafetleri yanma davranışı
Pijama ve sabahlıklarda kullanılan kumaş ve kombinasyonlarının yanma performansı
Yatak kıyafetlerinde kullanılan kumaş ve kumaş kombinasyonlarının yanma testi
Tekstiller - Gece giysilerinin yanma davranışı
Birincil ve ikincil tutuşturma kaynakları ile yatakların tutuşabilirliği test metodu
Tekstil - Yanma özelliği hazır giyim kumaşlarının yanma özelliğinin tayini
Dikey yerleştirilmiş kumaş ve kumaş kombinasyonlarında küçük bir alev uygulaması ile yanmazlık testi
Giysilik kumaşlar yanma testi
Giysi ve giysilik kumaşlarda yanma testi
Düşey konumdaki deney numunelerinin,
Tutuşma özelliği tayini
Alev yayılma özelliklerinin ölçülmesi
Düşey konumda yerleştirilmiş deney parçacıklarında büyük yakma kaynağı kullanıldığında alev yayılmasının tayini
Tekstil ve tekstil mamulleri yanma özellikleri - Perdeler - Sınıflandırma şeması
Perdelik kumaşlar, drapeler ve pencere storları için yanma gereklilikleri
Salon perdeleri ve perdeler yanma özelliği (küçük alev)
Salon perdeleri ve perdeler yanma özelliği
Tekstil zemin kaplamalarında küçük bir tutuşma kaynağın etkilerinin tespit edilmesi (sıcak metal somun metodu)
BS 4790’a göre test edilen tekstil zemin kaplamalarının sınıflandırma ve değerlendirilmesi
Tekstil yer döşemeleri - Yanma karakteri - Çevre sıcaklığında tablet deneyi
Halı ve kilimlerin yüzey yanabilirliği
Küçük halı ve kilimlerin yüzey yanabilirliği
Branda bezi - Askeri amaçla kullanılan
Koruyucu giyecekler
Isı ve aleve karşı koruma - Sınıflandırılmış alev sıçraması için deney metodu
Isı ve aleve karşı koruma - Sınırlı alev yayma özelliğine sahip malzemeler ve malzeme donanımları ve giyecekler
Motorlu taşıtlarda iç malzemelerin yanma davranışı tespiti
Federal motorlu taşıtlar güvenlik standartları iç malzemelerin yanabilirliği
Karayolu taşıtları - Tarım ve ormancılıkta kullanılan makina ve traktörler - İç malzemeler yanma davranışı
Yatay konumdaki kenarlardan tutuşturulan numunelerden alev yayılma özelliği
Oyuncak güvenliği - Part 2
Yapı malzemeleri yangın dayanımı, yanmazlık testleri
Bu deneylerin standardlarının bazıları şunlardır.
TS EN 14115 Tekstil-Kapı örtmesi, büyük çadırlar ve ilgili mamuller için kullanılan malzemelerin yanma davranışı
ECE-R118 regülasyonuna uygun olarak yanmazlık testleri
MOBİLYA TESTLERİ-OTURMA YERLERİ İÇİN DÖŞENMİŞ KOMPOZİTLERİN SİGARA MALZEMELERİ İLE TUTUŞABİLİRLİĞİ
BS 5857-1 :1979
MOBİLYA TESTLERİ-OTURMA YERLERİ İÇİN DÖŞENMİŞ KOMPOZİTLERİN ALEV KAYNAKLARI İLE TUTUŞABİLİRLİĞİ
BS 5852-2:1982
OTURMA YERLERİ İÇİN DÖŞENMİŞ KOMPOZİTLERİN SİGARA MALZEMELERİ VE ALEV KAYNAKLARI İLE TUTUŞABİLİRLİĞİ
BS 5852:2006
MOBİLYA-DÖŞENMİŞ YATAK TABANLARI VE DÖŞEKLERİN YANABİLİRLİĞİ -PART 1 (İÇİN İÇİN YANA SİGARA)
BS EN 597-1:1995
EN ISO 597-1:1994
TS EN 597-1:2001
MOBİLYA-DÖŞENMİŞ YATAK TABANLARI VE DÖŞEKLERİN YANABİLİRLİĞİ -PART 2 (KİBRİT ATEŞİ EŞ DEĞERİ)
BS EN 597-2:1995
EN ISO 597-2:1994
TS EN 597-2:2001
MOBİLYA DÖŞEME İLE KAPLANMIŞ MOBİLYANIN YANABİLİRLİĞİ PART 1 (İÇİN İÇİN YANAN SİGARA )
BS EN 1021-1:2006
EN 1021-1:2006
TS EN 1021-1:2006
ISO 8191-1:1987
MOBİLYA-DÖŞEME İLE KAPLANMIŞ MOBİLYANIN YANABİLİRLİĞİ PART 2 (KİBRİT ATEŞİ EŞ DEĞERİ)
BS EN 1021-2:2006
EN 1021-2:2006
TS EN 1021-2:2006
ISO 8191-2:1988
YATAK MALZEMELERİNİN TUTUŞABİLİRLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ TUTUŞMA KAYNAĞI İÇİN İÇİN YANAN SİGARA
ISO 12952-1:2010
BS EN 12952-1:2010
EN 12952-1:2010
TS EN ISO 12952-1:2010
YATAK MALZEMELERİNİN TUTUŞABİLİRLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ TUTUŞMA KAYNAĞI KİBRİT ALEVİ EŞ DEĞERİ
ISO 12952-2:2010
BS EN 12952-2:2010
EN 12952-2:2010
TS EN ISO 12952-2:2010
YATAKLAR,DİVANLAR VE YATAK BAZALARININ TUTUŞMA DAYANIMI İÇİN ŞARTNAME
BS 7177:1996
EV TİPİ KULLANIM İÇİN
İNGİLTERE GECE GİYSİLERİ YANMAZLIK TESTİ
UK NIGHTWEAR SAFETY
REGULATION:1985
ÇOCUK YATAK KIYAFETLERİ YANMA DAVRANIŞI
BS EN 14878:2007
EN 14878:2007
PİJAMA VE SABAHLIKLARDA KULLANILAN KUMAŞ VE KOMBİNASYONLARININ YANMA PERFORMANSI
BS 5722:1984
YATAK KIYAFETLERİNDE KULLANILAN KUMAŞ VE KUMAŞ KOMBİNASYONLARININ YANMA TESTİ
BS 5722:1991
TEKSTİLLER - GECE GİYSİLERİNİN YANMA DAVRANIŞI
CEN TC/248
BİRİNCİL VE İKİNCİL TUTUŞTURMA KAYNAKLARI İLE YATAKLARIN TUTUŞABİLİRLİĞİ TEST METHODU
BS 6807:1986
TEKSTİL - YANMA ÖZELLİĞİ HAZIR GİYİM KUMAŞLARININ YANMA ÖZELLİĞİNİN TAYİNİ
BS EN 1103:2005
EN 1103:2005
TS EN 1103:2005
DİKEY YERLEŞTİRİLMİŞ KUMAŞ VE KUMAŞ KOMBİNASYONLARINDA KÜÇÜK BİR ALEV UYGULAMASI İLE YANMAZLIK TESTİ
BS 5438:1976
DİKEY YERLEŞTİRİLMİŞ TEKSTİL KUMAŞLARININ ALT KÖŞE VEYA YÜZEYİNE KÜÇÜK ALEV UYGULAMASI İLE YANMA TESPİTİ
BS 5438:1989
GİYSİLİK KUMAŞLAR YANMA TESTİ
US CPCS CFR 16 PART 1610
GİYSİ VE GİYSİLİK KUMAŞLARDA YANMA TESTİ
ASTM D 1230-94
DÜŞEY KONUMDAKİ DENEY NUMUNELERİNİN TUTUŞMA ÖZELLİĞİ TAYİNİ
ISO 6940:2004
BS EN ISO 6940:2004
EN 6940:2004
TS 5775 EN ISO 6940:2004
DÜŞEY KONUMDAKİ DENEY NUMUNELERİNİN ALEV YAYILMA ÖZELLİKLERİNİN ÖLÇÜLMESİ
ISO 6941:203
BS EN ISO 6941:2003
EN ISO 6941:2003
TS EN ISO 6941:2003
DÜŞEY KONUMDA YERLEŞTİRİLMİŞ DENEY PARÇACIKLARINDA BÜYÜK YAKMA KAYNAĞI KULLANILDIĞINDA ALEV YAYILMASININ TAYİNİ
BS EN 13772:2003
EN 13772:2003
TS EN 13772:2004
TEKSTİL VE TEKSTİL MAMULLERİ YANMA ÖZELLİKLERİ - PERDELER - SINIFLANDIRMA ŞEMESI
BS EN 13773:2003
EN 13773:2003
TS EN 13773:2004
PERDELİK KUMAŞLAR,DRAPELER VE PENCERE STORLARI İÇİN YANMA GEREKLİLİKLERİ
BS 5867-2:1980 TYPE A
BS 5867-2:1980 TYPE B
BS 5867-2:1980 TYPE C (50 Yıkama) DHSS için kullanılan ürünlerde
BS 5867-2:2008-TYPE A
BS 5867-2:2008 TYPE B
BS 5867-2:2008 TYPE C (50 Yıkama)
SALON PERDELERİ VE PERDELER YANMA ÖZELLİĞİ (KÜÇÜK ALEV)
BS EN 1001:1996
EN 1001:1995
TS EN 1001:2003
SALON PERDELERİ VE PERDELER YANMA ÖZELLİĞİ
BS EN 1102:1996
EN 1102:1995
TS EN 1102:2003
TEKSTİL ZEMİN KAPLAMALARINDA KÜÇÜK BİR TUTUŞMA KAYNAĞIN ETKİLERİNİN TESPİT EDİLMESİ (SICAK METAL SOMUN METHODU )
BS 4790:1987
BS 4790'A GÖRE TEST EDİLEN TEKSTİL ZEMİN KAPLAMALARININ SINIFLANDIRMA VE DEĞERLENDİRİLMESİ
BS 5287:1988
TEKSTİL YER DÖŞEMELERİ-YANMA KARAKTERİ - ÇEVRE SICAKLIĞINDA TABLET DENEYİ
ISO 6925:1982
BS 6307:1982
TS 5193:1987
HALI VE KİLİMLERİN YÜZEY YANABİLİRLİĞİ
16 CFR 1630:2011
KÜÇÜK HALI VE KİLİMLERİN YÜZEY YANABİLİRLİĞİ
16 CFR 1631:2011
BRANDA BEZİ - ASKERİ AMAÇLA KULLANILAN
TS 3596:1981 BÖLÜM 2.3.7
KORUYUCU GİYECEKLER - ISI VE ALEVE KARŞI KORUMA SINIFLANDIRILMIŞ ALEV SIÇRAMASI İÇİN DENEY METHODU
BS EN ISO 15025:2002
EN ISO 15025:2002
ISO 15025:2000
TS EN ISO 15025:2006
KORUYUCU GİYECEKLER-ISI VE ALEVE KARŞI KORUMA SINIFLANDIRILMIŞ ALEV SIÇRAMASI İÇİN DENEY METHODU
EN 5321994
BS EN 532:1995
TS EN 532:1996
KORUYUCU GİYECEKLER-ISI VE ALEVE KARŞI KORUMA-SINIRLI ALEV YAYMA ÖZELLİĞİNE SAHİP MALZEMELER VE MALZEME DONANIMLARI
EN 533:1997
BS EN 533:1997
TS EN 533:2002
KORUYUCU GİYECEKLER-ISI VE ALEVE KARŞI KORUMA-SINIRLI ALEV YAYMA ÖZELLİĞİNE SAHİP MALZEMELER VE MALZEME DONANIMLARI VE GİYECEKLER
ISO 14116:2008
BS EN ISO 14116:2008
EN ISO 14116.2008
TS EN ISO 14116:2010
MOTORLU TAŞITLARDA İÇ MALZEMELERİN YANMA DAVRANIŞI TESPİTİ
DIN 75200:1980
FEDERAL MOTORLU TAŞITLAR GÜVENLİK STANDARTLARI İÇ MALZEMELERİN YANABİLİRLİĞİ
FMVSS 302
KARAYOLU TAŞITLARI.TARIM VE ORMANCILIKTA KULLANILAN MAKİNA VE TRAKTÖRLER - İÇ MALZEMELER YANMA DAVRANIŞI
ISO 3795:1989
TS ISO 3795:1999
YATAY KONUMDAKİ KENARLARDAN TUTUŞTURULAN NUMUNELERDEN ALEV YAYILMA ÖZELLİĞİ
TS 6346:1989
OYUNCAK GÜVENLİĞİ: PART 2
BS EN 72-2
EN 71-2
TS EN 72-2
TS EN ISO 1182
Yapı mamullerinin yangın deneylerine tepkisi - Tutuşmazlık deneyi
TS 1913 EN ISO 1716
Yapı ürünlerinin yangına tepki deneyleri - Yanma ısısının tayini
TS EN 13823
Yapı ürünleri için yangına tepki deneyleri-Tek bir yakma unsuru ile ısıl etkiye maruz kalan-Döşemeler haricindeki yapı ürünleri
TS EN ISO 11925-2
Yapı malzemeleri - Yangın dayanımı deneyleri - Aleve doğrudan maruz kaldığında tutuşabilirlik - Bölüm 2: Tek alev kaynağıyla deney
DIN 4102
Yapı Malzemeleri Yanmazlık Testleri

TESTLER